[1]
Azizova Sabina Ravshanovna 2023. TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. Ustozlar uchun. 50, 1 (Nov. 2023), 40–44.