SUT EMISH DAVRIDA YARIM OCHLIKNING, KALAMUSHLARNING O'SISHI, RIVOJLANTIRISHI, INGICHKA ICHAKDA SOʻRILISHI

Main Article Content

Niyozova Ra'no Mahmudovna

Abstract

Аnnotatsiya: Odamning ona sutida immun faolligi bo'lgan bioaktiv omillarning tarkibi keng o'rganilgan. Biroq, butun laktatsiya davrida kalamush sutining immunitet omillari haqida ma'lumotlar hali ham kam. Ushbu tadqiqot laktatsiya davrida kalamush ona sutidagi immunoglobulin (Ig) tarkibini va ba'zi kritik adipokinlarni va o'sish omillarini tahlil qilish va tegishli plazma darajalari bilan munosabatlarni baholashga qaratilgan. Laktatsiya davrida o'sish omili (TGF) -b2 va -b3 ning sut kontsentratsiyasi birinchi haftada o'z vaqtida ko'tarilishini ko'rsatdi, adiponektin va leptin esa barqaror bo'lib qoldi. Laktatsiyaning ikkinchi davrida (d14-21), sut epidermal o'sish omili (EGF) ortishiga qaramay, 21-kunida fibroblast o'sish omili 21 (FGF21) kamayganligi aniqlandi. Laktatsiya davrida sut IgA kontsentratsiyasi tobora ortib bordi. IgM va IgGda sezilarli o'zgarishlar aniqlanmadi.

Article Details

How to Cite
Niyozova Ra’no Mahmudovna. (2023). SUT EMISH DAVRIDA YARIM OCHLIKNING, KALAMUSHLARNING O’SISHI, RIVOJLANTIRISHI, INGICHKA ICHAKDA SOʻRILISHI. PEDAGOGS Jurnali, 45(1), 15–18. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/6950
Section
Articles

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

Blewett, H.J.H.; Cicalo, M.C.; Holland, C.D.; Field, C.J. The immunological components of human milk. Adv. Food Nutr. Res.,54, 45–80. [CrossRef]

Azagra-Boronat, I.; Tres, A.; Massot-Cladera, M.; Franch, À.; Castell, M.; Guardiola, F.; Pérez-Cano, F.J.; Rodríguez-Lagunas, M.J. Associations of breast milk microbiota, immune factors, and fatty acids in the rat mother-offspring pair. Nutrients 2020,12, 319.[CrossRef] [PubMed]

Azagra-Boronat, I.; Tres, A.; Massot-Cladera, M.; Franch, À.; Castell, M.; Guardiola, F.; Pérez-Cano, F.J.; Rodríguez-Lagunas, M.J. Lactobacillus fermentum CECT5716 supplementation in rats during pregnancy and lactation affects breast milk composition. J. Dairy Sci. 2020,103, 2982–2992. [CrossRef] [PubMed]

Yuldashev, S. H., & Xakimov, S. (2022). ABOUT VIBRATION ARISING FROM RAILWAY TRANSPORT. Science and Innovation, 1(5), 376-379.

Хакимов, С., Абдуназаров, А., & Шаропов, Б. (2022). БИНО ВА ИНШООТЛАР ЗИЛЗИЛАБАРДОШЛИГИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Journal of Advanced Research and Stability, 2(9), 215-218.

Хакимов, С. (2022). ТОННЕЛЛАР ҚАЗИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИ КАМЧИЛИКЛАРИ. Journal of Advanced Research and Stability, 2(9), 219-222.

Rasuljon o’g’li, K. S., & Muhammadjanovna, K. F. (2023). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING STEEL REINFORCEMENTS AND COMPOSITE REINFORCEMENTS IN BUILDING STRUCTURES. AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI| JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH, 2(6), 1-5.

Oʻg‘Li, S. B. X., & Oʻg‘Li, M. F. R. (2022). Quyosh energiyasidan foydalanib turar joy binolari qurishning istiqboli tomonlari. Механика и технология, (Спецвыпуск 1), 145-149.

Мухамедов, Д., & Mахмудов, Ф. (2023). ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАТКОВ АГРЕГАТА ДЛЯ ПОСЕВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В МЕЖДУРЯДИЯ ХЛОПЧАТНИКА. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 478-483.

Шаропов, Б. Х. Ў., Ўғли, M. Ф. Р., & Акбаралиев, Х. Х. Ў. (2022). Қуёш энергиясидан фойдаланиб биноларни энергия самарадорлигини ошириш тадбирлари. Механика и технология, 2(7), 186-191.

Шухратджон Б. и Факсриддин М. (2023). ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Фахриддин М. и Сайфуллаевич К.К. (2023). ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ПРИВОДА ПАРАЛЛЕЛОГРАММНОГО МЕХАНИЗМА УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГЛУБИНЫ ПОЧВОБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГЛУБИНЫ.

Хамидов, А., Хакимов, С., & Тургунбаева, М. (2023). СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЗОЛО-ШЛАКОВЫХ ЩЕЛОЧКОВ. TECHика, (2 (11)), 1-4.

Хакимов, С., & Фаррух, Д. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. TECHика, (2 (11)), 10-13.

Yuldashev, S. H., & Xakimov, S. (2022). ABOUT VIBRATION ARISING FROM RAILWAY TRANSPORT. Science and Innovation, 1(5), 376-379.

Quziboev, S., Xakimov, S., & Xamidov, A. (2023). GIPSLI BOG'LOVCHINING FIZIK-MEXANIK HUSUSIYATLARIGA KOMPLEKS KIMYOVIY QO'SHIMCHALARNI TASIRI. GOLDEN BRAIN, 1(1), 68-70.

Абдужабборов, А. А. У., & Хакимов, С. Р. У. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ГРУНТАХ ВИБРАЦИЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ДВИЖЕНИЕМ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ. TECHика, (1 (10)), 10-17.