Ustozlar uchun https://pedagoglar.uz/index.php/01 <p><strong>O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 12-039 raqam bilan 2020-yil avgustdan ro‘yxatga olingan</strong></p> <p><strong>ISBN 978-9943-6663-3-7</strong></p> <p> </p> en-US Sat, 04 Nov 2023 11:34:35 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIGA JADVALDAN TASHQARI KO’PAYTIRISH VA BO’LISHNI O’RGATISHNING MAZMUN, SHAKL VA VOSITALARI https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6978 <p><strong>ANNOTATSIYA </strong>Boshlang’ich ta’limning muhim masalalaridan biri o’quvchilarda ongli va mustahkam hisoblash malakalarini shakllantirish hisoblanadi. Ushbu maqolada boshlang’ich sing o’quvchilariga jadvaldan tashqari ko’paytirish va bo’lishni o’rgatishning mazmuni, shakl, metodlari va vositalari haqida so’z boradi.</p> Qoraqalpog’iston Respublikasi Taxtako’pir tumani 19-sonli maktabning boshlang’ich sinif o’qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6978 Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0000 BIOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK MAHORAT VA AKT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6979 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Respublikamizdagi&nbsp; ijtimoiy-iqtisodiy,&nbsp; ma’naviy-ma’rifiy&nbsp; o’zgarishlar&nbsp; biologik&nbsp; ta’lim jarayonida ilmiylik, ta’lim va tarbiyaning uzviyligi sistemalilik, fundamentallik, izchillik,&nbsp; ko’rgazmalilik,&nbsp; onglilik,&nbsp; mustaqillik,&nbsp; ijtimoiy-iqtisodiy&nbsp; rivojlanishning&nbsp; metodologik&nbsp; prinsipi,&nbsp; nazariyani amaliyot bilan bog’lash, samaradorlik, tushunarlilik, individual va guruhli yondashishni&nbsp; uyg’unlashtirish, zarurligini ko’rsatdi.</p> Samarqand viloyati, Samarqand shahar 42 umumta'lim maktabi Biologiya fani o'qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6979 Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0000 BIOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDATA'LIMIY METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6980 <p><strong><em>Annotatsiya:</em></strong><em> Bugungi zamonaviy ta’limni interfaol metodlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Dars mazmunini ochib beruvchi faol usullar ham talabaga ham pedagogga amaliy ko‘makchi vazifasini o‘tamoqda. An’anaviy darsdan farqli o‘laroq metodlar dars jarayoniga jon kiritib, eng muhimi o‘quvchi ongni o‘stirmoqda. Endi talaba sherigining soyasida soyalab emas, o‘z nuqtai nazarini ommaga etarlicha bayon eta olayapdi. Demakki, interfaol usullar darsning jon tomiriga aylanmoqda. Maqolada ham ushbu metodlardan namunalar asosida izlanishlar olib borilib ahamiyati tahlil qilingan.</em></p> Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab biologiya fani o'qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6980 Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0000 RUS TILI FANINI O'RGANUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA KASBIY KOMPONENTLARDAN TO'G'RI FOYDALANISH https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6981 <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada mualliflar ta’lim rus tilida olib boriladigan maktablarda o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning yangicha usullari haqida salmoqli fikrlarini berib o‘tganlar.&nbsp;</p> Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab rus tili fani o'qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6981 Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0000 O'QITISH JARAYONIDA BIOLOGIYA DARSLARINI TO'G'RI TASHKIL ETISH VA TA'LIM SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6982 <h1>ANNOTATSIYA <em>Ushbu maqolada biologiya fanini o’qitishda ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari haqida fikr yurutilgan. Hozirgi ta’lim tizimida bilimlarni egallashning yangi kontsepedagogik texnologiyasiyasi va biologiya fanini o’qitishda ta’lim samaradorligini oshirishda o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning yo'llari tahlil etilgan.</em></h1> Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab biologiya fani o'qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6982 Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0000 O’ZBEK TILIDA SO'Z YASALISHINING MORFOLOGIK VA SINTAKTIK XUSUSIYATLARI https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6983 <p><strong><em>Annotatsiya: </em></strong><em>Ushbu ilmiy maqolada kundalik ishlatadigan so’zlarning esa o’ziga xos yasalish usuli bor. O’zbek tilshunosligining so’z yasalishi degan bo’limida aynan so’z yasalish usullari o’rganiladi. Mazkur maqola orqali o’zbek tilida so’z yasalishi usullari haqida kengroq bilib olamiz.</em></p> Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab ona tili fani o'qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6983 Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0000 YUQORI MOLEKULYAR BIRIKMALARNING UMUMIY XOSSALAR https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6984 <h1>ANNOTASIYA Quyidagi ilmiy maqolada kimyo fanidagi muhim tushunchalardan biri yuqori molekulyar birikmalarning fizik va kimyoviy xossalari ilmiy tahlil etilgan.</h1> Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab kimyo fani o'qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6984 Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0000 TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6986 <p><strong>Annotatsiya </strong><em>Keyingi 50 yil mobaynida kompyuter texnologiyasining rivojlanishi bilan axborot texnologiyalari ham ma’lum darajada o‘sib bormoqda. Keyingi yillar bilim berish amaliyotida bir-biriga o‘xshash tushunchalar paydo bo‘la boshladi. Ular kompyuter texnologiya, axborot va o‘qitish texnologiyasi deb atalmoqda. Bu uch tushunchani bir-biridan ajrata olmay, chalkashtirilgan hollar ko‘p uchraydi.&nbsp; Ushbu ilmiy maqolada ta'lim jarayonida kompyuter va boshqa innovatsion qurilmalardan foydalanish xususidagi ma'lumotlar keltirilgan.</em></p> Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab informatika fani o'qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6986 Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0000 QUYOSH SISTEMASIDAGI BOSHQA OSMON JISMLARI. KOSMONAVTIKA https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6987 <p><strong>&nbsp;</strong><strong>T</strong><strong>a</strong><strong>`</strong><strong>lim</strong><strong>i</strong><strong>y</strong> <strong>m</strong><strong>aqsad</strong>: O’quvchilarda yangi mavzu haqida tushuncha berish, Quyosh sistemasidagi boshqa osmon jismlari haqida ma’lumotlarini boyitish. Ularning koyinot haqidagi bilimlarini kengaytirish;</p> Andijon viloyati Marhamat tumani 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6987 Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0000 AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6992 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Insоniyat dunyosidа kаttа hаjmdаgi mа’lumоtlаrni qаytа ishlаsh, ulаrni chuqur o‘zlаshtirish, fоydаli mа’lumоtlаrni аniqlаsh vа аjrаtib оlish kаbi mаsаlаlаrni еchishgа ehtiyoj kаttа e’tibоrdа vа tаlаbning yuqоriligi hаmmаgа mа’lum. Аyniqsа, kаttа hаjmdаgi yoki intеrnеt buyumlаri оrqаli dоimiy to‘plаnib bоrilаdigаn tibbiy mа’lumоtlаrgа dаstlаbki ishlоv bеrish, mа’lumоtlаrdаgi yashirin bоg‘liqliklаr vа qоnuniyatlаrni аniqlаsh, tibbiy diаgnоstikаni аvtоmаtlаshtirish muаmmоlаrigа duch kеlinаdi. Оdаtdа, insоn sаlоmаtligini bаhоlоvchi, yig‘ilgаn vа sаqlаnаyotgаn tibbiy mа’lumоtlаrdа turli kаsаlliklаrgа xоs simptоmlаr (bеlgilаr)dаn ibоrаt bo‘lаdi.Mazkur tadqiqotning maqsadi telemeditsina doirasida kasallikni birlamchi diagnostikasining neyron tarmoqlarga asoslangan аlgоritmini vа dаsturiy modulini ishlab chiqishdan iborat.</p> Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab informatika fani o'qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6992 Mon, 06 Nov 2023 00:00:00 +0000 MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI TARBIYACHISINING FAOLIYATIDA KREATIVLIKNING AHAMIYATI https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6994 <p>Annotatasiya Ushbu maqolada “kreativlik” tushunchasining umumiy mazmuni va pedagog-tarbiyachi faoliyatida kreativlikka asoslangan uslubda ta’lim jarayonini tashkil etishi va o‘zida mavjud va yashirin qobiliyatlarni rivojlantirishning umumiy asoslari haqida bayon qilingan.</p> Mirzaobod tumani 3-sonli DMTT tarbiyachisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6994 Mon, 06 Nov 2023 00:00:00 +0000 BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARINI CHIROYLI YOZUV MALAKASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI. https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6995 <p><strong>ANNOTATSIYA </strong>Maqolada husnixatga o'rgatishdan asosiy maqsad kichik yoshdagi o'quvchilarga yozishdek murakkab jarayonni o'rgatish ularning chiroyli yozuv malakalarini rivojlantirish yozuv daftarlari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish haqida fikr-mulohaza yuritilgan</p> Quva tumani 5-umumiy oʻrta taʼlim maktabi boshlangʻich sinf oʻqituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6995 Mon, 06 Nov 2023 00:00:00 +0000 GEOGRAFIYA FANINI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6996 <p>Annotatsiya: O’zbekistoning mustaqillikka erishishi munosabati bilan geografiya ta’limida ham muhim o’zgarishlar sodir bo’ldi. Maktab geografiyasining mazmuni va tuzilishida tarkibiy o’zgarishlar amalga oshirildi. Ayrim o’quv fanlari maktab dasturidan olib tashlandi, ayrimlarining mazmuni o’zgartirildi, ayrim fanlar yangidan yaratilib, o’quv tizimiga joriy qilindi. Ushbu maqolada geografiya fanining zamonaviy o‘qitish metodikalari, fanning maqsad va vazifalari haqida qisqacha so‘z yuritiladi.</p> Xorazm viloyati Hazorasp tumani 12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining Geografiya va iqtisod fani o'qituvchisi Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6996 Mon, 06 Nov 2023 00:00:00 +0000 ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6997 <p><strong>Аннотация</strong>: в статье речь идет об одном из способов модернизации образования на компетентностной основе, а именно–посредством использования в школьном преподавании интерактивных форм обучения. интерактивные методы обучения обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах. Владение технологией интерактивного обучения способствует развитию у обучающихся качеств, отвечающих требованиям, прописанным в государственных стандартах нового поколения</p> студентка 4- курса, филологического факультета АГУ Copyright (c) 2023 https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6997 Mon, 06 Nov 2023 00:00:00 +0000