G‘AZZOLIYNING FALSAFIY-AXLOQIY QARASHLARINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Main Article Content

Ramatov J.S.
Eldor Tuxtaboyev

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada Imom G‘azzoliy ijodini falsafiy jihatlarini
tadqiq etish nafaqat hozirda balki, istiqbolda shu sohadagi olib borilishi lozim bo‘lgan
ilmiy izlanishlarni samarali davom ettirishda muhim ahamiyatga ega. G‘azzoliyning
falsafiy qarashlari uning barcha asarlarida ifodalangan. Jumladan uning “Faylasuflar
ixtiloflari”, “Tahofut ul-falosifa” (“Faylasuflarni rad etish”), “Kimyoi saodat”
(“Saodat kimyosi”), “Ixyo ulum ad-din” (“Diniy ilmlarni tiriltirish”), “Mukoshafat ul
qulub” kabi asarlarida falsafiy masalalar islom ilohiyoti nuqtai-nazaridan ma’lum bir
tizimga solingan. G‘azzoliyning falsafiy qarashlari asosan an’anaviy sun’iylik va
so‘fiylik ideallari bilan uyg‘unlashtirilgan holda ta’rif va tasnif etilgan.

Article Details

How to Cite
Ramatov J.S., & Eldor Tuxtaboyev. (2023). G‘AZZOLIYNING FALSAFIY-AXLOQIY QARASHLARINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 105–111. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2522
Section
Articles

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.