Published: 2023-07-01

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

Bobobekova Xulkar Rasulberdiyevna , Radjabova Mashhura Rustamovna

30-34

LINGVISTIKA HAMDA UNING BUGUNGI KUNDAGI ZAMONAVIY TARMOQLARI

Raupova Nodira Bahriddin qizi , Isomiddinova Sevara , Qurbonova Shahnoza

88-93

ОСНОВНЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АГРОЦЕНОЗОВ

Бабаджанова Ширин Кадамовна, Худайбергенова Дилноза Даврановна

117-119

DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL CROPS, CULTIVATION TECHNOLOGY

Egamberdiyeva Dilafruz Baxadirovna , Babadjanova Shirin Kadamovna, Hudaybergenova Dilnoza Davranovna

120-122

MAHMUD TOROBIY QO’ZG’OLONI

Aralov Jahongir Ne’matulla o’g’li

140-142