Published: 2023-08-17

O‘QUVCHILARNI MATN USTIDA ISHLASHGA O‘RGATISHDA ONA TILI DARSLARINING AHAMIYATI

Odamboyeva Aziza Ahad qizi, Odamboyeva Nafosat Ahad qizi, Yusupboyeva Gulsara Akmal qizi

74-76