Published: 2023-06-01

ОЛИЙ ТАЪЛИМГА ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИЖТИМОИЙ ТАРАҚҚИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ

Хаминов Бурхон Тургунович, Бахриддинова Дилнорахон Шарифжон кизи , Хусанова Сарвиноз Алишер кизи

4-7

MAQOM

To‘ymurodova Dinora Otabek qizi

53-55

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Холмаматова Фарзона Фахриддиновна , Ходжакулова ШахлоАскаровна

112-114

BOLALAR O`SMIRLAR SPORT MAKTABLARIDA OMMAVIY SPORT TADBIRLARI

Shomirzayev Umid Alisher o‘g‘li , Yarashev Komil Dexqonovich

124-127

SINXRON KOMPENSATOR YORDAMIDA REAKTIV QUVVATNI KOMPENSATSIYALASH

Raxmatov G‘ofur Ulug‘bekovich, Pirmatov Nurali Berdiyarovich

117-123